Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser

1. Anvendelse

1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om KollegaKompagniet ApS, CVR-nummer 43365908, (”Virksomheden”) salg og levering af serviceydelser inden for teambuilding til erhvervskunder og private kunder.

2. Aftalegrundlag

2.1. Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2. Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

2.3. Juridisk status. Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

3. Serviceydelser

3.1. Standard. De serviceydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, udføres i overensstemmelse med de etiske retningslinjer i Brancheforeningen for Teambuilding og Ledertræning – BFTL.

3.2. Kundens medvirken. Kunden skal give Virk­somheden adgang til personale og oplys­ninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydel­serne.

3.3. Lovgivning og standarder. Virksomheden er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

4. Pris og betaling

4.1. Pris. Prisen for serviceydelserne følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms og transport.

4.2. Kørsel. Kørsel i Virksomhedens egne biler i forbindelse med udførelsen af serviceydelser faktureres af Virksomheden og betales af kunden. Kørselsudgifter følger statens takster.

4.3. Udgifter. Udgifter til kost og logi m.v. i forbindelse med udførelsen af serviceydelser refunderes af kunden til kostpris.

4.4. Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser senest 8 dage efter eventdato, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Forfaldsdatoen på fakturaen er bestemt iht. eventdatoen og kan udløbe på en hvilken som helst dato i måneden.

5. Forsinket betaling

5.1. Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura rettidigt for serviceydelser af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1,00 % pr. påbegyndte måned samt at opkræve et rykkergebyr på 100,00 kr. pr. fremsendte rykker og et kompensationsgebyr på 310,00 kr.

5.2. Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente og gebyrer efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1. Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

6.2. Ordrer. Kunden skal sende ordrer på serviceydelser til Virksomheden skriftligt.

6.3. Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på serviceydelser til kunden skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden. En ordrebekræftelse skal indeholde følgende oplysninger for hver ordret serviceydelse: (i) Ordrenummer, (ii) Beskrivelse af ydelse, (iii) Pris og (iv) Leveringsdato.

6.4. Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.

6.4.1. Ved ændring af eventdato betales et ændringsgebyr på 1.500,00 kr.

6.4.2. Ved ændring i eventets program er det Virksomhedens ret at vurdere, hvorvidt ændringen er af væsentlig karakter og eventuelt medfører en genberegning af ordrebeløbet. Programændring kan meddeles mundtligt, mens det genberegnede ordrebeløb skal meddeles skriftligt.

6.4.3. Ved op- eller nedjustering af deltagerantal er det Virksomhedens ret at vurdere, hvorvidt ændringen er af væsentlig karakter og eventuelt medfører en genberegning af ordrebeløbet. Op- eller nedjustering af deltagerantal kan meddeles mundtligt, mens det genberegnede ordrebeløb skal meddeles skriftligt.

6.5. Afbestilling. Afbestilling skal altid meddeles skriftligt. Ved afbestilling betales et afbestillingsgebyr iht. nedenstående tidsfrister og tilhørende satser.

6.5.1. 0-24 timer før eventstart: 100 % af det aftalte beløb.

6.5.2. 1-14 dage før eventstart: 75 % af det aftalte beløb.

6.5.3. 15-30 dage før eventstart: 40 % af det aftalte beløb.

6.5.4. 31-60 dage før eventstart: 20 % af det aftalte beløb.

6.5.5 +60 dage før eventstart: 1.500 kr.

6.6. Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7. Levering

7.1. Leveringstid. Virksomheden leverer serviceydelser til den tid, der fremgår som tidspunktet for eventstart på Virksomhedens ordrebekræftelse.

8. Forsinket levering

8.1. Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser, informerer Virksomheden straks kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

8.2. Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at levere serviceydelser senest 30 minutter efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden er i så fald berettiget til at få refunderet det forudbetalte startgebyr omtalt i afsnit 4.4.1. Kunden har herefter ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

9. Garanti og reklamation

9.1. Garanti. Virksomheden garanterer for et lærerigt og underholdende event og intet andet.

9.2. Meddelelse. Hvis kunden ønsker at reklamere over en leveret serviceydelse, skal dette straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en reklamation ikke meddeles skriftligt til Virksomheden senest 10 dage efter levering af serviceydelsen, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger, som Virksomheden beder om.

9.3. Afhjælpning. Senest 3 arbejdsdage efter at kunden har afgivet meddelelse til Virksomheden efter pkt. 9.2, behandler Virksomheden reklamationssagen og besvarer kundens henvendelse.

10. Ansvar

10.1. Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget. Virksomheden har tegnet erhvervsansvarsforsikring ved Alm. Brand Forsikring A/S, CVR-nummer 10526949. Dækningen omfatter sikredes erstatningsansvar for skade, der er tilføjet personer eller ting under virksomhedens levering af serviceydelser. Desuden omfatter dækningen erstatningsansvar, der pålægges sikrede som ejer eller bruger af bygning eller grundareal. Dækningen omfatter ikke ansvar for skade på ting, som sikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring eller af anden grund har i varetægt eller har sat sig i besiddelse af.

10.2. Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 50 % af det salg af serviceydelser, som Virksomheden netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

10.3. Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

10.4. Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

11. Immaterielle rettigheder

11.1. Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.

11.2. Licens. Kunden har en tidsubegrænset, vederlagsfri, overdragelig licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, til formål, der falder inden for kundens sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne.

11.3. Krænkelse. Virksomheden er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang Virksomheden måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløsholde Virksomheden, medmindre krænkelsen er forsætlig.

12. Fortrolighed

12.1. Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

12.2. Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1.

12.3. Varighed. Parternes forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

13. Behandling af personhenførbare oplysninger

13.1. Behandling. Virksomheden behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om Kundens navn, adresse, e-mail, telefonnummer mv. benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling, Virksomhedens planlægning og kommunikation med Kunden.

13.2. Uddybning. Behandlingen sker efter reglerne i KollegaKompagniets Privatlivspolitik. Heri kan du læse mere om, hvordan dine oplysninger behandles, hvornår de slettes, og hvilke rettigheder du har som registreret.

14. Gældende lov og værneting

14.1. Gældende lov. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

14.2. Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.

15. Gyldighed

15.1. Ikrafttrædelse. Handelsbetingelserne træder i kraft d. 1. juli 2022.

15.2. Ajourføring. Handelsbetingelserne er senest ajourført d. 9. februar 2024.

Version 2.7.